พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์
เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

keirov@ombudsman.go.th
 02-141-9110

นายวทัญญู ทิพยมณฑา
รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

watanyoo@ombudsman.go.th
02-141-9113

นายกมลธรรม วาสบุญมา
รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 kamoltham@ombudsman.go.th
 02-141-9119

นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร
รองเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 komkwan@ombudsman.go.th

02-141-9116

นายทิฆัมพร ยะลา
รองเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 tikamporn@ombudsman.go.th

02-141-9122

นางลาวัลย์ ดวงวิชัย
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 lawan@ombudsman.go.th
 02-141-9129


ผู้อำนวยการสำนักบริหารบริหารการคลัง


 02-141-9138

นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

 kanching@ombudsman.go.th
 02-141-9144

นางสาวสิริรัตน์ เมืองสมุทร
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

 sirirat@ombudsman.go.th
 02-141-9149


ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์


 02-141-9162

นายณัฎชูนาท พิบูลย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 nutchunart@ombudsman.go.th
 02-141-9237

นายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี

 pinid@ombudsman.go.th
 02-141-9218

นายปิยะ ลือเดชกุล
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

 piya@ombudsman.go.th
 02-141-9184

นางสาวพรประภา เหม่งเวหา
ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1

 pornprapa@ombudsman.go.th
 02-141-9202

นายเมธี มั่นคง
ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2

 metee@ombudsman.go.th
 02-141-9202

นายสิริน ชาวเพ็ชรดี
ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3

 sirin@ombudsman.go.th
 02-141-9193


ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4


 02-141-9225


ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม


 02-141-9310


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ


 02-141-9234

นางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร
ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา

 kanithnun@ombudsman.go.th
 02-141-9239

นางนลินพรรณ ไวสืบข่าว
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์

 nalinpun@ombudsman.go.th
 02-141-9237

นางสาวเรไร แย้มสะอาด
ผู้อำนวยการสำนักกิจการผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการ

 rarai@ombudsman.go.th
 02-141-9230

นางสาวทิพวรรณ กิจสมุทร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 thippawan@ombudsman.go.th
 02-141-9126

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง

นายวทัญญู ทิพยมณฑา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer)
และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง
(Chief Data Officer)