สบท. จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลดิจิทัลของพนักงานสำนักงาน (อบรมการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Power BI)” รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 8 -10 มีนาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลดิจิทัลของพนักงานสำนักงาน (อบรมการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Power BI)” รุ่นที่ 3 โดยมี ผศ.ดร.สิรินดา พละหาญ เป็นวิทยากร ซึ่งในการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้งาน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ