ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีได้รับผลกระทบจาก พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 38 (3)

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และคณะได้รับเรื่องร้องเรียนจาก นายอมรินทร์ สายจันทร์ ผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 38 (3) ที่ตัดสิทธิเลือกตั้งของบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 38 (3) ตัดสิทธิเลือกตั้งของบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง เป็นบทบัญญัติกฎหมายที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่