ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านและรับฟังข้อเรียกร้องจากชาวบ้าน ถึงปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร- พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทิฆัมพร ยะลา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ นายนิรันดร คำนุ อาจารย์ประจำหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนายสิริศักดิ์ สะดวก ผู้แทนภาคประชาชน ได้ร่วมลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านและรับฟังข้อเรียกร้องจากชาวบ้าน ถึงปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร- พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ณ วัดบ้านบุ่งหวาย ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีชาวบ้านจากพื้นที่จังหวัดยโสธรที่ได้รับผลกระทบกว่า 300 คน เข้าร่วมให้ข้อมูลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับชาวบ้านในการเรียกร้องความเป็นธรรมจากภาครัฐที่ใช้เวลากว่า 14 ปี โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้นำข้อเท็จจริงที่รับฟังจากชาวบ้านไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการเร่งรัดการเยียวยาความเสียหายจากน้ำท่วมที่เกิดจากการก่อสร้างเขื่อน การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน รวมถึงการเร่งรัดกระบวนการแก้ไขปัญหาให้มีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น

และในช่วงค่ำ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้สำรวจพื้นที่โดยรอบท้ายเขื่อนยโสธร – พนมไพร พิจารณาสภาพเชิงนิเวศ การเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศของบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่าง การแก้ปัญหาของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของเขื่อนยโสธร – พนมไพร