ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่กรณีร้องเรียนการดูดทรายในอำเภอย่านตาขาวเป็นเหตุให้ตลิ่งพัง และติดตามปัญหาการลักลอบดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาต ณ จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บ่อดูดทรายหมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจเอก จิระวุฒิ ตัณฑศรี ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีร้องเรียนการดูดทรายในอำเภอย่านตาขาวเป็นเหตุให้ตลิ่งพัง และติดตามปัญหาการลักลอบดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากนั้นได้ร่วมประชุมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการดูดทรายในพื้นที่จังหวัดตรัง รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาการลักลอบดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยยอด