วุฒิของช้านนน

วุฒิของช้านนน

เอมอร(นามสมมุติ) เป็นตัวแทนกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาจากศูนย์การศึกษาในภูมิภาคของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้เข้าร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังจากที่พวกตนไม่ได้รับรองสถานะจากหน่วยงานแห่งหนึ่ง จนไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพครู ส่งผลให้เสียสิทธิและโอกาสในการเข้าบรรจุรับราชการ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อสอบถามข้อมูล พบว่า ก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งหลักสูตรการศึกษานอกสถานที่ในต่างจังหวัด ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพของการจัดการศึกษานอกสถานที่ จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยัง หน่วยงงานนั่น ให้เข้ามาตรวจสอบเพื่อรับรองหลักสูตรการเรียนทั้งศูนย์การศึกษาดังกล่าว โดยแจ้งเฉพาะข้อมูลการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 4 หลักสูตร แต่ไม่ได้แจ้งข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูให้ หน่วยงานนั่น ทราบแต่อย่างใด เพราะทางมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้มีการรับรองหลักสูตร เพราะได้มีการประกาศปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูแล้ว แม้จะยังมีนักศึกษาหลายคนรวมถึง เอมอร(นามสมมุติ) ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายก็ตาม ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นว่า ความเดือดร้อนดังกล่าวเกิดจากการดำเนินการที่ผิดพลาดของทางมหาวิทยาลัย จนทำให้เอมอรและเพื่อนนักศึกษาคนอื่นได้รับความเดือดร้อน จึงได้เชิญทุกฝ่ายมาร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขเรื่องนี้ มติที่ประชุมสรุปได้ว่า สกอ. จะเข้ามาทำการประเมินผลการจัดการศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นการด่วน โดยใช้วิธีการตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และนักศึกษา แต่เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวปิดการเรียนการสอนไปแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมีความเห็นว่าควรจัดสอบวัดความรู้นักศึกษาเพื่อประกอบการประเมิน นอกจากนั้นยังได้เลื่อนการรับสมัครบรรจุข้าราชการครูออกไป เพื่อไม่ให้กระทบกับสิทธิของนักศึกษากลุ่มนี้อีกด้วย ต่อมา หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน มีหนังสือชี้แจงว่า ได้มีมติรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และได้แจ้งให้คุรุสภาทราบแล้ว ซึ่งคุรุสภาจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานไปเป็นที่เรียบร้อย จึงวินิจฉัยยุติการพิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่ได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ให้เกิดความเสียหายดังเช่นกรณีนี้อีก