สตท. ประชุมเพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค และวิธีการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

สตท. ประชุมเพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค และวิธีการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 จังหวัดศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวจ เกษกุล ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค และวิธีการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน เพื่อประกอบการจัดทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 230 (3) ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะกุดหวาย ซึ่งได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน และประสบความสำเร็จด้วยดีหลังจากนั้นลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้านชุมชนโนนสำนัก ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสวนสาธารณะกุดหวายดังกล่าว