สตท. ลงพื้นที่ศึกษา ปัญหา อุปสรรค และวิธีการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

สตท. ลงพื้นที่ศึกษา ปัญหา อุปสรรค และวิธีการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 จังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับนายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 นายศรุต รุ่งโรจน์นิมิตชัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี นายวัชรินทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขมราฐ นายกนกศักดิ์ เหมแดง รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค และวิธีการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน เพื่อประกอบการจัดทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ () โดยได้มีการศึกษาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบ. ๓๐๒๕ แยก ทล. ๒๐๒บ้านห้วยยาง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน และประสบความสำเร็จด้วยดีหลังจากนั้นลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างถนนสายดังกล่าว