สบท. จัดการบรรยายในหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกร ระดับกลาง”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จัดการบรรยายในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกร ระดับกลางผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching) เวลา 09.00 – 12.00 . บรรยายโดย ..ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ และ หัวข้อ การให้ความเห็นทางกฎหมายและการยกร่างกฎหมาย เวลา 13.00 – 16.00 . บรรยายโดย นางพรพิมล สัมฤทธิ์ ผ่อง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรจำนวน 79 คน ทั้งนี้ กิจกรรมการบรรยายในหลักสูตร นี้ได้เสร็จ สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงกิจกรรมนอกสถานที่ ซึ่งสำนักบริหาร ทรัพยากร มนุษย์ จะพิจารณา การจัดกิจกรรม ต่อไป