สสป. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดอ่างทอง โดยการนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ และอำนาจ ตลอดจนช่องทางการร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง และอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ได้รับทราบ ณ ตลาดเกษตรสุวพันธุ์ และตลาดเทศบาลตำบลป่าโมก
ในการนี้ สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักบริหารกลาง ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย