สส.4 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง ณ จังหวัดขอนแก่น

สส.4 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง จังหวัดขอนแก่น

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 พร้อมด้วย ร้อยตำรวจตรี พงศกร  มีพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 สำนักสอบสวน 4 และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริง ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับนายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายสมหวัง ศรวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ นางพชรอร ยิ่งสุจริตพันธุ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ ผู้ร้องเรียน และกำนันตำบลแดงใหญ่ ตลอดจนผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ และกรมควบคุมมลพิษ มิได้ตรวจสอบและกำกับดูแลบริหารจัดการบ่อทิ้งขยะและกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในพื้นที่ส่งผลให้ผู้ร้องเรียนและครอบครัวตลอดจนราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบทางมลพิษอาทิ ฝุ่น ควัน และกลิ่นจากบ่อขยะดังกล่าว ที่ประชุมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีมติเห็นชอบร่วมกันและออกคำสั่งให้ปิดบ่อทิ้งขยะดังกล่าวโดยทันที และเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมมลพิษในการฝังกลบบ่อขยะดังกล่าวตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อีกทั้งดำเนินการขอใช้พื้นที่ที่ดินสาธารณประโยชน์สำหรับประชาชนใช่ร่วมกันเพื่อดำเนินการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมาตรฐาน โดยมีวิศวกรจากกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้วางแนวทางและออกแบบบ่อฝังกลบขยะให้ได้มาตรฐานต่อไป

      ต่อมา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายกิตติ์บดี  เสวกพันธ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการ สำนักสอบสวน 4 และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรน้ำพอง และสถานีตำรวจภูธรชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเร่งรัดสำนวนการสอบสวนคดีอาญาตามเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน เนื่องจากคดีดังกล่าวจะขาดอายุความฟ้องร้องคดีอาญาในเดือนธันวาคม 2565 ผลการดำเนินการสามารถเร่งรัดสรุปสำนวนการสอบสวนของทั้งสองสถานีดังกล่าวเสนอต่อพนักงานอัยการในท้องที่ที่มีเขตอำนาจฟ้องคดีเรียบร้อยแล้ว