สำนักสอบสวน 1 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักสอบสวน 1 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวพรประภา  เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ประชุมร่วมกับนายอำเภอบางสะพานน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองท้องที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร้องเรียน และตัวแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ  เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหา และการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียง แรงสั่นสะเทือน และเศษหินตกหล่นบริเวณถนนและลำห้วยสาธารณประโยชน์ จากการทำเหมืองและประกอบกิจการโรงโม่หินแกรนิต ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำขอต่ออายุประทานบัตร รวมทั้งมาตรการกำกับดูแลการทำเหมืองแร่ ตามพระราชบัญญัติแร่ .. 2560 

โดยที่ประชุมได้เสนอแนะแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วน ได้แก่ การเพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครองท้องที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการขุดบ่อดักตะกอนหินเพิ่มเติมตามหลักวิชาการเพื่อบรรเทาปัญหาเศษหินไหลลงสู่ลำห้วย รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว ด้วยการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาในพื้นที่

จากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณเหมืองและโรงโม่หินที่มีการร้องเรียน ลำห้วยสาธารณประโยชน์ และบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ