สำนักสอบสวน3 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ร้องเรียนรับความเดือดร้อนจากการเผาถ่าน เผาขยะเผา และเผาตอซังข้าว ณ จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายพินิจ ตันติวิญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน3 และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ถูกร้องเรียนและผู้ร้องเรียน   กรณีผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการเผาถ่าน เผาขยะเผา และเผาตอซังข้าว   บริเวณบ้านของผู้ร้องเรียน จากนั้นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน