หน่วยงานไม่กวดขันแผงลอย

หน่วยงานไม่กวดขันแผงลอย

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับจดหมายฉบับหนึ่ง เป็นเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนที่ไม่ระบุชื่อ – นามสกุล ซึ่งกรณีอย่างนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ เนื่องจากผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุญว่า ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุ ชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้ ส่งผลให้เรื่องร้องเรียนดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่อาจรับไว้พิจารณาอย่างไรก็ตามเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณา ถึงเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า เป็นกรณีเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการบริหารราชการ ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในเนื้อความของจดหมายผู้ร้องเรียนได้แจ้งว่า ได้พบเห็นปัญหาผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย ตั้งร้านค้ารุกล้ำออกมาบนทางเท้า และป้ายรถประจำทาง บริเวณจุดผ่อนผันในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ประชาชน ที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ใช้อำนาจตาที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 กล่าวคือ ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่รับไว้พิจารณาก็ตาม แต่เมื่อคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมหรือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินก็สามารถใช้ อำนาจในการพิจารณาหรือส่งต่อเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามสมควรแก่กรณีได้ ในกรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าเป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวม จึงได้ประสานไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบก็ได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเป็นอย่างดี มีการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีมาตรการในการจัดระเบียบ กวดขัน และประชาสัมพันธ์ผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติราชการ ใช้สิทธิร้องเรียน ไม่เพียงเพื่อตัวท่าน แต่เพื่อส่วนรวมด้วย