กิจรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดสมุทรสงคราม

วันนี้ (10 มิถุนายน 2565)
สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม จัดกิจรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดสมุทรสงคราม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meetings โดยการถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไปยังที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้กล่าวเปิดการจัดกิจกรรม และพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยมี นายอนุกูล เรือนแก้ว ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และการดำเนินกิจกรรม

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดยมี นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางศรีสุดา รักษ์เผ่า เลขานุการประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจแผ่นดิน นายอำเภอทุกอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่จังหวัดสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม และพร้อมกันนี้ในระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สอบสวน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบด้วย