สผผ.ประชุมคณะทำงานคัดเลือกใบสมัครสาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง 904 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมารองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือคณะทำงานคัดเลือกใบสมัครสาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การวางแผนงานคัดเลือกใบสมัครสาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award) เป็นต้น