ผู้ตรวจฯ เร่งหารือกรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาจ่ายเงินสินบนนำจับกรณีฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6 (10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2565) ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับเภสัชกร วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะ กรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาจ่ายเงินสินบนนำจับกรณีฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6 (10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522ให้แก่ผู้ร้องเรียนไม่ถูกต้อง ดำเนินการดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือกำหนดแนวทางในการตรวจสอบและพิจารณาการจ่ายเงินสินบนนำจับไม่ชัดเจน เป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียนเสียสิทธิอันจะพึงได้ตามกฎหมาย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Zoom Cloud Meetings)