เสวนาหัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : นิติธรรม…นำสังคม” วันที่ 18 ตุลาคม 2564 08.30-11.30 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings