แถลงรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ อาคารรัฐสภา นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมแถลงรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา

ในการนี้ นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้สนับสนุนข้อมูลการแถลงรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการผ่านศูนย์ประสานข้อมูลเพื่อแถลงรายงานประจำปีต่อรัฐสภา (ศปรป.) ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน