แบบคำขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (แบบ ขส.๕)

*แบบฟอร์มนี้เป็นช่องทางการให้บริการประชาชนที่ประสงค์จะยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ใช่ช่องทางยื่นเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน สามารถยื่นบริการได้ตลอดเวลาราชการ

*ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานฯ จัดเก็บ/รวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูล ตามประกาศความเป็นส่วนตัวของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน