สัมมนาโครงการผู้จัดการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 48 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2565) ณ ห้องบลูเวล โรงแรมแอทที บูทีค ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการผู้จัดการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่  48 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสัมมนา จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน การบรรยายเรื่อง ช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย นายสมเกียรติ จอมทรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ และการบรรยายเรื่อง ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้กับผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว่า 400 คนได้รับทราบ

และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สำนักสื่อสารองค์กรฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่

  1. กิจกรรมเสวนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบสื่อมวลชน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในหัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : สื่อมวลชน กลไกเพื่อสิทธิของประชาชน” โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมเสวนาและมี นางสาวณัฐษิกรณ์ พึ่งบุญพานิชย์ นักจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุ อสมท. ประจวบคีรีขันธ์ FM106.75

บมจ. อสมท. จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเผยแพร่หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมยกตัวอย่างเรื่องร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนโดยวงกว้างและกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนด้วยหลักกัลยาณมิตร ให้สื่อมวลชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับทราบ และสามารถเป็นกระบอกเสียงของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปได้

  1. กิจกรรมการเสวนาในหัวข้อหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 โดยมีนายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้เสวนาประกอบด้วย นางสาวถนอมใจ ตีรวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 10 รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 7 นายวศิน สาขากูล ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และนายอดิเทพ อุยยะพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม (คลิก)