กรณี หน่วยงานรัฐไม่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่หน้าคอนโด ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ทำให้ดูรกทึบ และขาดความปลอดภัยกับผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว

   ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณคอนโดแห่งหนึ่งในเขตคลองเตย ได้แจ้งให้สำนักงานเขตคลองเตยมาดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่บริเวณหน้าคอนโด ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ แต่สำนักงานเขตคลองเตยไม่มาดำเนินการ โดยให้เหตุผลว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของเอกชน หากต้องการตัดแต่งกิ่งไม้ ผู้ที่แจ้งให้ดำเนินการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พื้นที่ดังกล่าวจึงถูกปล่อยให้มีสภาพรกทึบ ขาดความปลอดภัย ส่งผลให้ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อน จึงได้ร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าวว่าเป็นพื้นที่เอกชนตามที่สำนักงานเขตคลองเตยกกล่าวอ้างหรือไม่

   สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา และดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง พบว่า จากการตรวจสอบเอกสารตามโฉนดที่ดิน พื้นที่ดังกล่าวเดิมเคยเป็นพื้นที่ของเอกชนจริง แต่ต่อมาภายหลังบริษัทเอกชนได้อุทิศพื้นที่ดังกล่าวให้กับกรุงเทพมหานคร ดังนั้นปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่สาธารณะ

   สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้แจ้งให้สำนักงานเขตคลองเตยทราบถึงข้อเท็จจริง และให้เร่งดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเร็ว

   หลังจากนั้น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตคลองเตยว่า ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ในบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ผู้ร้องเรียนพึงพอใจต่อการดำเนินงานและขอขอบคุณสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาดังกล่าว