ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินประสานไปยังกรมสรรพากรและสำนักงานสรรพากรพื้นที่ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเร็ว

   เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 ผู้ร้องเรียนได้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2565 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ได้ติดต่อและแจ้งผู้ร้องเรียนว่า แบบภาษีของผู้ร้องเรียนยังไม่เรียบร้อย ต้องดำเนินการแก้ไข ผู้ร้องเรียนจึงได้ดำเนินการยื่นแบบภาษีเพิ่มเติมในวันเดียวกัน

   ภายหลังจากนั้น ผู้ร้องเรียนได้ติดตามสถานะการพิจารณาคืนภาษีโดยตลอด แต่ได้รับแจ้งว่า เอกสารทั้งหมดจะถูกจัดส่งมาจากกรมสรรพากรก่อน และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ จะได้รับเอกสารดังกล่าวในวันที่ 25 มกราคม 2566 และคาดว่าจะพิจารณาเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 27 มกราคม 2566 แต่ปัจจุบันวันที่ 31 มกราคม 2566 แล้ว การดำเนินการดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

   หลังจากที่สำนักงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน ในวันที่ 31 มกราคม 2566 แล้วในวันเดียวกันสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้โทรศัพท์ประสานไปยังส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี สำนักงานสรรพากรในพื้นที่ที่ผู้ร้องเรียนได้ทำการยื่นภาษีดังกล่าว เพื่อสอบถามข้อขัดข้องในการดำเนินการและขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาอนุมัติการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2565 ของผู้ร้องเรียนโดยเร็ว

   ในการนี้ได้รับแจ้งว่า ผู้ร้องเรียนได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2565 มาแล้ว 2 ครั้งโดยครั้งแรกได้ยื่นแบบปกติ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 และครั้งที่สองได้ยื่นแบบเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ดังนั้น ลำดับการพิจารณาคืนภาษีของผู้ร้องเรียนจึงถูกเลื่อนออกไปตามที่ได้ยื่นไว้ในครั้งหลังและเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการพิจารณาในลำดับก่อนหน้า ซึ่งสรรพากรพื้นที่พร้อมจะเร่งพิจารณาการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2565 ของผู้ร้องเรียนโดยเร็วที่สุด

   ในวันรุ่งขึ้น คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ร้องเรียนได้แจ้งเข้ามายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่า ขณะนี้หน่วยงานได้ดำเนินกระบวนพิจารณาการขอคืนภาษีของผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว

   เรื่องร้องเรียนดังกล่าวจึงเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนในรูปแบบการประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยสามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1 วัน โดยการร้องเรียนผ่านสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน โทร.1676