สผผ. ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วนนางนุจรีย์ ศรีภูธร ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 2 สำนักสอบสวน 2 และคณะ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ผู้แทนส่วนราชการ ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้าไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ผลการลงพื้นที่พบว่าจังหวัดขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุเดือดร้อนรำคาญ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้าได้ลงพื้นตรวจสอบกลิ่นบริเวณบ้านผู้ร้องเรียนพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบกลิ่นบริเวณรัศมีโดยรอบโรงเรือนเลี้ยงสุกร ซึ่งผลการตรวจสอบกลิ่นไม่เกินมาตรฐานจนก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ ประกอบกับผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการปรับปรุงระบบดับกลิ่นภายในและภายนอกโรงเรือนเลี้ยงสุกร จัดทำระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ตามคำแนะนำขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ นายกมลธรรมฯ ได้ให้คำแนะนำต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้าให้หมั่นเข้าตรวจสอบการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนขึ้นอีก และให้สร้างความเข้าใจแก่ผู้ร้องเรียนและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้ทราบด้วย อีกทั้งให้จัดทำคู่มือแนวทางการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการเลี้ยงสุกร เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ นำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

หลังจากนั้น ในเวลา 13.30 น. นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางนุจรีย์ ศรีภูธร ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 2 สำนักสอบสวน 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ร้องเรียนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่ร้านอาหารและจำหน่ายเครื่องดื่มในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นส่งเสียงดังและเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และในช่วงบ่าย ได้ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวร่วมกับผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนอำเภอเมืองขอนแก่น ผู้แทนเทศบาลนครขอนแก่น ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น และผู้แทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้แทนของแต่ละหน่วยงานได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและจำหน่ายเครื่องดื่มที่ถูกร้องเรียน รวมทั้งผลการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม โดยที่ประชุมขอให้เทศบาลนครขอนแก่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่หลักในการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการประกอบกิจการดังกล่าวจัดทำแผนการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนเพื่อนำไปปรับใช้กับกรณีปัญหาในลักษณะเดียวกันต่อไป