สผผ. ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ไม่ดำเนินการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์โคกผสมสัตว์ เพื่อก่อสร้างบ่อทิ้งขยะและกำจัดขยะให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามมาตรฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ณ สุขศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทางคณะได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลสำราญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเทศบาลสำราญมีนโยบายให้ตำบลสำราญเป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะ โดยได้เก็บถังขยะคืนจากชุมชน และชุมชนมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาจุดรวบรวมขยะชั่วคราว โดยให้แต่ละครัวเรือนนำขยะที่มีการคัดแยกแล้วมาทิ้งที่จุดรวบรวมขยะชั่วคราวของหมู่บ้านนั้น ๆ เพื่อลดเวลาการเก็บขยะของเทศบาล ทำให้สามารถจัดเก็บขยะได้รวดเร็วขึ้น โดยให้แต่ละครัวเรือนแยกขยะและจัดการขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งไปที่โรงงานจัดการขยะ โดยการจัดการขยะอินทรีย์ ให้แต่ละครัวเรือนทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน จัดทำน้ำหมักชีวภาพ และเลี้ยงสัตว์ และมีการจัดการขยะรีไซเคิลโดยการมีธนาคารขยะ ซึ่งจะนำขยะที่รีไซเคิลได้ไปขาย เพื่อนำเงินมาเข้าในบัญชีธนาคารขยะของชาวบ้านที่ร่วมโครงการฯ และกองทุนฌาปนกิจศพจากขยะ โดยบ้านที่เข้าร่วมโครงการจัดการขยะของเทศบาล หากมีสมาชิกในบ้านเสียชีวิต กองทุนจะมอบเงินฌาปนกิจให้ศพละ 12,000 บาท ซึ่งจากการศึกษาดูงานพบว่า หมู่บ้านมีความสะอาดเรียบร้อยปราศจากขยะ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในเทศบาลตำบลสำราญเป็นอย่างดี

ต่อมาในเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะ ได้เข้าประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับนายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. กรณีร้องเรียนว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นไม่ดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินตามที่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นคำขอไว้ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ลงพื้นที่รังวัดให้ผู้ร้องเรียนแล้ว พบว่าที่ดินของผู้ร้องเรียนทับซ้อนอยู่กับที่ของบุคคลอื่น จึงได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนไปใช้สิทธิทางศาลเพื่อพิสูจน์สิทธิของตนเองต่อไป ผู้ร้องเรียนมีความเข้าใจแล้ว และเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางกฎหมายให้ผู้ร้องเรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจึงสั่งการในที่ประชุม ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นประสานกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้เข้าขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไป

2. กรณีจังหวัดขอนแก่นบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโดยไม่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่า ปัจจุบันอำเภอเมืองขอนแก่นได้มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการขยายตัวของเมือง จึงมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จังหวัดขอนแก่นจึงมีนโยบายการจัดการขยะออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในระยะต้นน้ำ นั้น จังหวัดขอนแก่นมีนโบยายให้ลดปริมาณขยะที่ต้นทางให้มากที่สุด เพื่อไม่เป็นภาระของโรงงานจัดการขยะ โดยได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่บริหารจัดการขยะโดยให้ประชาชาชนในท้องที่ของตนจัดการขยะอินทรีย์ แยกขยะ จัดทำธนาคารขยะ และกองทุนฌาปนกิจศพจากขยะ เพื่อลดปริมาณขยะให้มากที่สุด ลดภาระของโรงงานกำจัดขยะ สำหรับระยะกลางและระยะยาวนั้น จังหวัดขอนแก่นได้มีการจัดทำ Cluster ของโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นในพื้นที่ท้องถิ่นต่าง ๆ เป็น 6 Cluster สร้างโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่ต่างๆ ในแต่ละ Cluster และมีการจัดสร้างโรงงานซึ่งตอนนี้โรงงานกำจัดขยะที่อำเภอน้ำพองเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับขยะของอำเภอเมืองที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในระยะเวลา 2-3 ปี โดยในระหว่างนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดหาพื้นที่ทิ้งขยะในพื้นที่ของตนไปพลางก่อน และลดประมาณขยะในพื้นที่ของตนเองให้มากที่สุด ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีข้อขัดข้องสามารถปรึกษาสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลือให้คำปรึกษาได้ เพื่อเป็นการบูรณการความร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ต่อไป ที่ประชุมรับทราบและขอให้จังหวัดขอนแก่นรายงานผลการดำเนินการมายังผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป

เรื่องที่ 3 กรณีร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไม่ดำเนินการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์โคกผสมสัตว์เพื่อก่อสร้างบ่อทิ้งขยะและกำจัดขยะให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามมาตรฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แต่กลับนำขยะมาทิ้งในบริเวณดังกล่าว ทำให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน ซึ่งจากการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวรวมถึงรับฟังปัญหาและเหตุขัดข้องในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วได้ข้อสรุปว่า ในการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ให้พิจารณาดำเนินการโดยแบ่งเป็นแผนการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ ในระยะสั้น (ทำทันที) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่จัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุงพื้นที่รวมถึงเพิ่มความถี่ในการฝังกลบขยะมูลฝอยในบริเวณที่สาธารณประโยชน์โคกผสมสัตว์ให้มากขึ้น ใช้สาร EM พ่นฉีดในบริเวณดังกล่าวเพื่อกำจัดกลิ่นอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำตาข่ายปิดบังบริเวณดังกล่าวเพื่อไม่ให้เห็นภาพที่ไม่น่ามอง สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว (ยั่งยืน) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ดำเนินการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์โคกผสมสัตว์เพื่อก่อสร้างบ่อกำจัดขยะแบบฝังกลบให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป โดยให้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ในการขอคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์รวมถึงการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

 

เรื่องที่ 4 กรณีร้องเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนแตกแยกในหมู่ประชาชน ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ รวมถึงละเลยไม่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและไม่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ส่อไปในทางทุจริต ซึ่งจากการประชุมได้ข้อสรุปว่า ตามที่จังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้อำเภอเมืองขอนแก่นทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ในกรณีดังกล่าว ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากมีประเด็นข้อร้องเรียนในหลายเรื่อง โดยในกรณีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารงานได้มีการนำปัญหาดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ระดับจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกันแล้ว
ทั้งนี้ รองเลขาธิการฯ ได้ขอให้จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จัดทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องร้องเรียนนำส่งให้แก่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป