โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 52 ณ จังหวัดนครพนม

วันนี้ (21 มีนาคม 2567) ณ ห้องยามดีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเวลาดี นครพนม จังหวัดนครพนม นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการผู้จัดการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 52 ณ จังหวัดนครพนม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้เข้าร่วมสัมมนา จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และการเสวนาในหัวข้อหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 โดยมีนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้เสวนาประกอบด้วย นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายก้องเกียรติ แก่นทิพย์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.5) ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายสมศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี และนายนิรุท สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาน ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชนในจังหวัดนครพนม กว่า 500 คน

และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สำนักสื่อสารองค์กรฯ ได้จัดกิจกรรมเสวนา”ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลกับประชาชนในจังหวัดนครพนม” โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมเสวนาและมีนางสาวสรัลธร มัณฑยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และนางจันทร์สุดา นนทวงษ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเผยแพร่หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมยกตัวอย่างเรื่องร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนโดยวงกว้างและกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนด้วยหลักกัลยาณมิตร ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในจังหวัดนครพนมได้รับทราบ และสามารถเป็นกระบอกเสียงของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปได้

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้ออกหน่วยให้คำปรึกษาด้านกฎหมายพร้อมรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในงานด้วย