สส.3 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 นายวิรัตน์ สาคเรศ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 และคณะ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียจากบ่อบำบัดนำ้เสียของฟาร์มสุกรลงในสวนสาธารณะ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กรณีร้องเรียนหน่วยงานที่รับผิดชอบ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้ผู้ประกอบกิจการฟาร์มสุกรก่อสร้างฟาร์มสุกรรุกล้ำพื้นที่ป่าไม้บริเวณสวนสาธารณะดังกล่าว ผลการลงพื้นที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สวนสาธารณะเป็นพื้นที่ป่าไม้มีแอ่งน้ำที่ต่ำกว่าพื้นที่ราบมาก ทำให้เป็นที่รองรับน้ำที่ไหลมาจากบริเวณที่ใกล้เคียง เป็นผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมจากหลายปัจจัย มิใช่ปัญหาจากบ่อบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรเวลา 10.30 น. ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 ราชบุรี เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกร และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรตามมาตรฐานฟาร์มสุกรของกรมปศุสัตว์ ณ ฟาร์มสุกรดังหล่าว เพื่อนำผลการศึกษาประกอบการรายงานเรื่องร้องเรียนเชิงระบบกรณีปัญหาการปล่อยนำ้เสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรออกสู่ลำนำสาธารณะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้ประโยชน์จากนำ้ในลำน้ำสาธารณะเวลา 13.30 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมลงพื้นที่ป่าไม้บริเวณสวนสาธารณะหมู่ที่ 2  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนจังหวัดราชบุรีและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้ผู้ประกอบกิจการฟาร์มสุกรก่อสร้างฟาร์มสุกรรุกล้ำพื้นที่ป่าไม้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ผลการประชมสรุปได้ว่า สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของฟาร์มสุกรและตรวจยึดพื้นที่ป่าไม้ที่มีการรุกล้ำคืนแล้วเวลา 15.30 – 16.30 น. ประชุมเรื่องร้องเรียนเชิงระบบกรณีปัญหาการปล่อยนำ้เสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรออกสู่ลำนำสาธารณะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้ประโยชน์จากนำ้ในลำน้ำสาธารณะ รับฟังปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการฟาร์มสุกร โดยมีนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเขต 7 และนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ให้ข้อมูลสภาพการเลี้ยงสุกรในภาพรวม และเป็นผู้สะท้อนปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรีด้านการบริหารจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกร การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำเสนอความต้องการด้านนวัตกรรมจากรัฐในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่มีต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูง หลังจากนั้นได้ประชุมติดตามผลความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง (พื้นที่รอยต่อของลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรี สมุทสงคราม และเพชรบุรี) ของกรมควบคุมมลพิษและคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อนำข้อเท็จจริงมาประกอบการรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป