สผผ. ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายทิฆัมพร ยะลารองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจิตรลดา คำสงค์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 1 สำนักสอบสวน 3 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน 3 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและร่วมประชุมกับนายดรณ์ สมิตะเกษรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ห้วยขมิ้น นายอำเภอด่านช้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง กรณีมีการร้องเรียนเอกชนบุกรุกและก่อสร้างประตูปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนใช้ร่วมกันมานาน เมื่อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรีก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งที่ประชุมได้รายงานประวัติ ความเป็นมาของที่ดินพิพาท ซึ่งเป็นที่ป่าห้วยขมิ้น ที่นิคมสหกรณ์ห้วยขมิ้นได้เคยเข้ามาจัดสรรเมื่อนานมาแล้ว ต่อมาได้ส่งคืนกลับให้กับป่าไม้ ที่ดินบริเวณพิพาทมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับ ส.ป.ก. และป่าห้วยขมิ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้อำเภอด่านช้างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในทุกหน่วยงาน เพื่อพิจารณาความเป็นสาธารณะของที่ดินพิพาทที่เอกชนทำกำแพงและประตูปิดกั้นเส้นทางและรายงานให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบและพิจารณาต่อไป