กรณี การแก้ไขปัญหาบ้านเรือนเสียหายอันเนื่องมาจาการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเล บ้านปากระวะ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านปากระวะ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มทำให้บ้านของผู้ร้องเรียนแตกร้าวหลายตำแหน่ง ผู้ร้องเรียนประสงค์จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการซ่อมแซมบ้านของผู้ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพเดิม และผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนเรื่องเดียวกันนี้ไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาแต่ประการใดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช อำเภอหัวไทร เทศบาลตำบลหน้าสตนและผู้ร้องเรียน จากการแสวงหาข้อเท็จจริงพบว่า การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเล บ้านปากระวะ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็น   ผู้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้ดำเนินการก่อสร้าง

ต่อมา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรายงานจากเทศบาลตำบล    หน้าสตนว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่แนวเขตการก่อสร้างได้รับความเสียหาย โดยอาคารแตกร้าวจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงร่วมกับเทศบาลตำบลหน้าสตนสำรวจและประเมินความเสียหาย โดยใช้หลักเกณฑ์การกำหนดราคาตามหนังสือกรมบัญชีกลาง โดยผู้ร้องเรียนได้รับการประเมินความเสียหายเป็นเงินจำนวน 11,500 บาท แต่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าจำนวนเงินดังกล่าวอาจไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้าน ผู้ร้องเรียนจึงประสงค์จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยซ่อมแซมบ้านของผู้ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพเดิม และที่ประชุมมีมติให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการจัดหาช่างไปซ่อมแซมบ้านของผู้ร้องเรียนให้อยู่ในสภาพเดิม

ต่อมา  บริษัทเอกชนผู้รับจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านของผู้ร้องเรียนจนเสร็จเรียบร้อยแล้วจากการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า กรณีร้องเรียนว่าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้ร้องเรียนซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเล บ้านปากระวะ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้บริษัทเอกชนผู้รับจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลดำเนินการซ่อมแซมบ้านของผู้ร้องเรียนจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เรื่องร้องเรียนนี้จึงเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสมแล้วตามมาตรา 37 (6) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560