สบท.จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกร ระดับกลาง” รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ “

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 902 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกร ระดับกลาง” รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรในการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน”