ผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

...

นายวทัญญู ทิพยมณฑา

รองเลขาธิการ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
watanyoo@ombudsman.go.th
02-141-9113
...

นายกมลธรรม วาสบุญมา

รองเลขาธิการ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
kamoltham@ombudsman.go.th
02-141-9119
...

นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร

รองเลขาธิการ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
komkwan@ombudsman.go.th
02-xxx-xxxx
...

นายทิฆัมพร ยะลา

รองเลขาธิการ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
tikamporn@ombudsman.go.th
02-xxx-xxxx

...

นางลาวัลย์ ดวงวิชัย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
lawan@ombudsman.go.th
02-141-9129
...

XXXXX XXXXXXXXXXXX

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง
XXXX@ombudsman.go.th
02-XXXX-XXXXXX
...

นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
kanching@ombudsman.go.th
02-141-9144
...

นางสาวสิริรัตน์ เมืองสมุทร

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
sirirat@ombudsman.go.th
02-141-9149
...

XXXXX XXXXXX

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
xxx@ombudsman.go.th
02-XXX-XXXX
...

นายณัฎชูนาท พิบูลย์สมบัติ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
nutchunart@ombudsman.go.th
02-141-9237
...

นายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี
pinid@ombudsman.go.th
02-141-9218
...

นายปิยะ ลือเดชกุล

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
piya@ombudsman.go.th
02-141-9184
...

นางสาวพรประภา เหม่งเวหา

ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1
pornprapa@ombudsman.go.th
02-141-9202
...

นายเมธี มั่นคง

ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2
metee@ombudsman.go.th
02-141-9202
...

นายสิริน ชาวเพ็ชรดี

ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3
sirin@ombudsman.go.th
02-141-9193
...

พันโท เทพจิต วีณะคุปต์

ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4
theppajit@ombudsman.go.th
02-141-9225
...

นางสาวกิตติยา โสภณโภไคย

ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
kittiya@ombudsman.go.th
02-141-9310
...

XXXXXX XXXXXXXX

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
XXXX@ombudsman.go.th
02-XXX-XXXX
...

นางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร

ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
kanithnun@ombudsman.go.th
02-141-9239
...

นางนลินพรรณ ไวสืบข่าว

ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์
nalinpun@ombudsman.go.th
02-141-9237
...

นางสาวเรไร แย้มสะอาด

ผู้อำนวยการสำนักกิจการผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการ
rarai@ombudsman.go.th
02-141-9230
...

นางสาวทิพวรรณ กิจสมุทร

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
thippawan@ombudsman.go.th
02-141-9126