ผู้ตรวจการแผ่นดินคือใคร?

         “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” หรือ “ออมบุดสแมน” (Ombudsman) คือบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
         หากท่านได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ หรือมีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนปฏิบัติงานใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็น หรือเกินสมควรแก่เหตุ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ร้องเรียนคลิ๊กที่นี่)


ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข่าวอื่น ๆ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข่าวอื่น ๆ
ข่าวอื่น ๆ

กิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ข่าวอื่น ๆ

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การจัดซื้อจัดจ้าง

บทความที่น่าสนใจ

แอปพลิเคชัน 'ผู้ตรวจการแผ่นดิน'

ระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
สามารถ Download ได้ในระบบ iOS และ Andriod
(Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่)