แผนภูมิแสดงกระบวนการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจการแผ่นดินในงานเรื่องร้องเรียน

Responsive image