คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแจ้ง การร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง และการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2562
 2. ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง กำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณาตามมาตรา 37 (8) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562
 3. คู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
 4. คู่มือการปฎิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
 5. คู่มือปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
 6. คู่มือปฏิบัติงานด้านสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
 7. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลกรณีสอบคัดเลือก
 8. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / ข้อคิดเห็น / คำชมเชย
 9. คู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยการแจ้ง การร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริงและการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒
 10. คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 11. คู่มือมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน