แผน / ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผน / ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2564 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2564 (รายงาน สงป.)