การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2564  

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 

- แผนป้องกันการทุจริต ปี 2564 

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน