เอกสารเผยแพร่

หลักสูตรสาขาที่เปิดฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปสถิติข้อมูลนักเรียนจากการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับของทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปผลข้อมูลนักเรียนตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ทุกจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Latest news