กิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดพะเยา

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ(เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดพะเยา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meetings การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์  ผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน”  และนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการดำเนินกิจกรรม ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับ และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวกิตติยา โสภณโภไคย ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และเจ้าหน้าที่สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักสอบสวน 1 สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมกิจกรรม