สผผ. ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 4 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา

     เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายพินิจ  ตันติวิญญูพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี  นางสาวสิริรัตน์  เมืองสมุทร  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 4   ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ  หมายเลข CA428  อาคารรัฐสภา  โดยมีนายประมนต์  สุธีวงศ์ เป็นประธาน  ทั้งนี้ วาระการประชุมเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการตรากฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ   ทั้งนี้  การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนจากองค์กรอิสระทั้ง 5 องค์กรเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง