ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณากรณีร้องเรียนถนนในเขตอุตสาหกรรมสุรนารีที่ชำรุดเสียหาย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจเอก จิระวุฒิ ตันฑศรี ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เขตอุตสาหกรรมสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเสียหายจากการใช้ถนนของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี โดยถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ซึ่งได้รับการอุทิศให้เป็นทางสาธารณประโยชน์จากบริษัท เขตอุตสาหกรรมสุรนารีจำกัด เมื่อปี .. ๒๕๖๐ และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ปัญหาความชำรุดเสียหายเกิดจากการสัญจรของรถบรรทุกใหญ่ พบความชำรุดเสียหายมากบริเวณทางโค้งและบริเวณก่อนถึงทางร่วมทางแยกซึ่งรถบรรทุกใหญ่ต้องชะลอความเร็ว สภาพทางในปัจจุบันมีการซ่อมแซมเฉพาะจุดเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ทางไปก่อน หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองตรวจสอบหลักฐานการอุทิศที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์ให้ชัดเจน และให้สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาอำนวยความสะดวกทั้งการตรวจสอบหลักฐาน และการจดทะเบียนอุทิศที่ดินของบริษัท เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จำกัด เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองสามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ ส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว จำเป็นต้องให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบและวางแผนการปรับปรุงโครงสร้างผิวทางให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับงบประมาณที่จะได้รับ พร้อมกันนี้ จังหวัดนครราชสีมาจะเป็นหน่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันทั้งเรื่องการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเรื่องงบประมาณต่อไป