สผผ. ลงพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อพิจารณากรณีขอรับการถ่ายโอนถนนสายเลี่ยงเมืองพบพระจากกรมทางหลวง เพื่อให้สามารถดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย

     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 4 สำนักทางหลวงที่ 12 ผู้แทนจังหวัดตาก ผู้แทนอำเภอพบพระ นายกเทศมนตรีตำบลพบพระ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลพบพระ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนว่า กรมทางหลวงไม่ถ่ายโอนถนนสายเลี่ยงเมืองพบพระ ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอน ซอโอวะเล่ย์ ระยะทาง 3.546 กิโลเมตร เพื่อให้เทศบาลตำบลพบพระ ไปซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก โดยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันให้กรมทางหลวงส่งคืนเส้นทางดังกล่าวให้กับเทศบาลตำบลพบพระ ผ่านกระบวนการของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (กกถ.) โดยระหว่างกระบวนการส่งคืน ให้แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ดำเนินการซ่อมแซมสายทางดังกล่าว และเมื่อเทศบาลตำบลพบพระได้รับโอนเส้นทางดังกล่าวแล้ว ในการซ่อมแซมเส้นทางดังกล่าว ขอให้กรมทางหลวงสนับสนุนด้านเทคนิคการก่อสร้างซ่อมแซมให้กับเทศบาลตำบลพบพระต่อไป

       หลังจากนั้น นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  และคณะ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางที่มีการร้องเรียนพบความชำรุดเสียหายอย่างมาก ซึ่งหลักจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปดำเนินการให้เป็นไปตามมติในที่ประชุมต่อไป