กรณี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นเก่าออก ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน

เมื่อปี พ.ศ. 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแห่งหนึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ไม่ได้ใช้งานออก ในบริเวณตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์และมีการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นใหม่ทดแทน แต่ยังคงเหลือเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นเก่า จำนวน 1 ต้น ตั้งอยู่หน้าบ้านของผู้ร้องเรียน ซึ่งผู้ร้องเรียนประสงค์จะเปิดเป็นร้านค้า ส่งผลทำให้ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจาก  เสาไฟฟ้าต้นดังกล่าวกีดขวางทางเข้า – ออก

จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ผู้ร้องเรียนได้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแห่งหนึ่งให้ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าว แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแห่งหนึ่งได้แจ้งว่า  ต้องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแห่งหนึ่งดำเนินการ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแห่งหนึ่งปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานดังกล่าว

ผู้ร้องเรียนจึงได้แจ้งปัญหาดังกล่าวไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแห่งหนึ่ง และต่อมา ผู้ร้องเรียนได้มีหนังสือสอบถาม ติดตามความคืบหน้าในการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแห่งหนึ่ง แต่ปรากฏว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่แจ้งผลการดำเนินการให้ทราบแต่อย่างใด ผู้ร้องเรียนจึงได้ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละหานทรายชี้แจงข้อเท็จจริง  พบว่า การรื้อถอนเสาไฟฟ้าเก่า  1 ต้น ดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ภายใต้ไลน์แรงสูงที่มีการจ่ายไฟฟ้า  หากมีการรื้อถอน  จำเป็นต้องใช้ชุดปฏิบัติงานโดยไม่ต้องดับไฟ  เพราะจะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในอำเภอแห่งหนึ่งได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง  ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแห่งหนึ่งจึงจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับชุดปฏิบัติงานของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เข้ามาช่วยปฏิบัติงานโดยไม่ต้องดับไฟฟ้าเพื่อทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าเก่า และเป็นการลดผลกระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้าในอำเภอแห่งหนึ่งทั้งหมด

ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละหานทราย ได้ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าต้นเก่าออกจากหน้าบ้านของผู้ร้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เรื่องร้องเรียนดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมแล้ว