หน่วยงานของรัฐ ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณี บริษัทเอกชนถมที่ดินปิดกั้นคลองแลหมัน ส่งผลให้เมื่อฝนตกเกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน

ชาวบ้านและเกษตรกรบริเวณคลองแลหมัน ตำบลละงู จังหวัดสตูล ได้รับความเดือดร้อนจากการที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งถมที่ดินปิดกั้นคลองแลหมัน ส่งผลให้เมื่อฝนตกเกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร ชาวบ้านในพื้นที่จึงได้ร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า อำเภอละงูได้สั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลละงูยื่นคำขอรังวัดตรวจสอบแนวเขตเพื่อให้ทราบตำแหน่งคลองแลหมันต่อมา สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู และองค์การบริหารส่วนตำบลละงู ได้ลงพื้นที่และรังวัดตรวจสอบแนวเขตแล้วพบว่า ที่ตั้งคลองแลหมันตั้งอยู่ภายในแนวเขตกำแพงของบริษัทเอกชน  พร้อมทั้งบริษัทเอกชนดังกล่าวได้มีการขุดพื้นที่ ส่งผลให้สภาพคลองเปลี่ยนไป เมื่อฝนตกทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกองค์การบริหารส่วนตำบลละงู แจ้งได้มีหนังสือให้บริษัทดังกล่าวรื้อถอนอาคาร รั้วประตู ที่ขวางทางสาธารณะที่ติดกับคลองละงู พร้อมทั้งให้บริษัทดำเนินการขุดเปิดทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ต่อมา บริษัทเอกชนดังกล่าวได้ดำเนินการแก้ไขโดยขุดเปิดทางน้ำแล้ว ทำให้ผู้ร้องเรียนและชาวบ้านในพื้นที่มีความพึงพอใจในการดำเนินการดังกล่าว ที่สามารถแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างไรก็ดี เพื่อมิให้เกิดการร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวอีก ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้อำเภอละงูและองค์การบริหารส่วนตำบลละงูดำเนินการตรวจสอบสภาพคลองแลหมันและคลองสาธารณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในลักษณะเดียวกันนี้ต่อไป