ร้องผู้ตรวจฯ ขอให้ตรวจสอบกรณี กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงข้อมูลอันเป็นเท็จ

ร้องผู้ตรวจฯ ขอให้ตรวจสอบกรณี กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงข้อมูลอันเป็นเท็จ

 วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ 20 คนเดินทางเข้ายื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน  เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณี กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงข้อมูลอันเป็นเท็จอ้างว่าปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรม
ได้ชะลอการอนุญาต อาชญาบัตรพิเศษไว้ ตามคำสั่ง คสช ที่ 72/2559 แล้ว แต่กลับมีพยานหลักฐานว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตอาชญาบัตรพิเศษให้กับบริษัทเหมืองทองคำ และมีการติดประกาศไปแล้วตั้งแต่
วันที่ 9 ธันวาคม 2563  ซึ่งการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษให้กับบริษัทเหมืองทองคำดังกล่าวเป็นการขัดต่อ คำสั่ง คสช ที่ 72/2559 และยังขัดต่อมติ คณะรัฐมนตรี อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  GCLUB


Create 25 February 2021 | Update 25 February 2021