สอบสวน 4 ติดตามผลการดำเนินการของส่วนราชการตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ จังหวัดสตูล

สอบสวน 4 ติดตามผลการดำเนินการของส่วนราชการตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ จังหวัดสตูล

    วันนี้ (1 เมษายน 2564) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ห้องโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ประชุมหารือเพื่อติดตามผลการดำเนินการของส่วนราชการตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล ปลัดจังหวัดสตูล สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการแก้ไขการบริหารจัดการขยะไม่ได้มาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบุกรุกและปิดกั้นลำรางสาธารณประโยชน์บนพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ และกรณีการบุกรุกที่ดินอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ทั้งนี้ จะได้นำผลการดำเนินการและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณาต่อไป


Create 1 April 2021 | Update 1 April 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 40