สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” ณ จังหวัดระยอง

สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” ณ จังหวัดระยอง

    วันนี้ (1 เมษายน 2564) ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง นางสาวเรไร แย้มสะอาด ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย นางสาวปรมาภรณ์ บุญเขื่อง นายตรีเพชร 
จินต์นุพงศ์ และนางสาวนิชุดา ปานฤทธิ์ นักวิชาการชำนาญการ ร่วมให้ความรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” ในกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่ายในการป้องกัน
การทุจริต และขยายแนวร่วมภาคีในการป้องกันการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง และกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาบาลในพื้นที่โดย “เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” ในรูปแบบการขยายเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมการมีร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 


Create 1 April 2021 | Update 1 April 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 38