สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์  จัดการสัมมนาออนไลน์นานาชาติ หัวข้อ “การส่งเสริมสิทธิของผู้พิการท่ามกลางวิกฤตการณ์ ไวรัสโคโรน่า 2019” (Making Disability Rights Real in a Pandemic) 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์  จัดการสัมมนาออนไลน์นานาชาติ หัวข้อ “การส่งเสริมสิทธิของผู้พิการท่ามกลางวิกฤตการณ์ ไวรัสโคโรน่า 2019” (Making Disability Rights Real in a Pandemic) 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์นานาชาติ หัวข้อ “การส่งเสริมสิทธิของผู้พิการท่ามกลางวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019” (Making Disability Rights Real in a Pandemic) จัดโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ 
การสัมมนาครั้งนี้มีผู้บรรยาย ได้แก่ 1) Olivia Soesbergen, Senior Advisor Disability Rights, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ 2) Vicki Hall, Advisor Disability Rights, สำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ และ 3) Chrissie Cowan, CEO, Kāpō Maōri Aotearoa New Zealand Inc โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้บรรยายถึงบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ที่มีต่อผู้พิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) คือ การให้ความเชื่อมั่นและรับประกันว่าผู้พิการจะสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของประชาชน การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงานเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการตรวจสอบอิสระ (Independent Monitoring Mechanism: IMM) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ (the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) ซึ่งมีหน้าที่ติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลอย่างเป็นอิสระเพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการชาวนิวซีแลนด์ได้รับสิทธิครบถ้วนตามอนุสัญญาดังกล่าว


 ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศนิวซีแลนด์ใช้วิธีการล็อกดาวน์ประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ในช่วงเวลาดังกล่าว สิ่งสำคัญที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญ คือ หลักการที่ว่าผู้พิการจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเหมือนกับพลเมืองทุกคนในประเทศ โดยได้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงสินค้าและบริการ การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าวรวมถึงการมีส่วนร่วม
การให้บริการด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการจ้างงาน การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึงผู้พิการที่เป็นผู้ต้องขัง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงผู้พิการให้ได้มากที่สุดและทันต่อสถานการณ์ในรูปแบบที่เหมาะสมกับความพิการผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวเกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้พิการ พบว่าภาครัฐสามารถให้บริการแก่ผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การประชุมออนไลน์ การรับฟังเสียงของประชาชนผู้พิการ การให้บริการทางโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้พิการเพื่อให้เข้าถึงสินค้าอุปโภค บริโภคและบริการที่ดี นอกจากนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ยังได้มีการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับองค์กรคนพิการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและให้ความช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยที่เป็นผู้พิการ (ชาวเมารี) ดังเช่น Kapo Maori Aotearoa New Zealand Inc ซึ่งดำเนินงานโดยชาวเมารีและเข้าถึงชุมชนโดยง่าย ทำให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้พิการชนกลุ่มน้อยได้อย่างแท้จริง


Create 29 April 2021 | Update 3 May 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 34