สส.1 และ สส.2 ร่วมประชุมแก้ไขปัญหากรณีหน่วยงานของรัฐมีปัญหาและอุปสรรค ที่ไม่อาจดำเนินการตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะ

สส.1 และ สส.2 ร่วมประชุมแก้ไขปัญหากรณีหน่วยงานของรัฐมีปัญหาและอุปสรรค ที่ไม่อาจดำเนินการตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะ

       วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 นายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 พร้อมคณะ ได้ประชุมหารือตามคำร้องขอของกิจการร่วมค้า เอ แอล จี (ประเทศไทย) โดยนายสุเมธ บุญบรรดารสุข ผู้รับมอบอำนาจ (ผู้ร้องเรียน) ซึ่งได้แถลงความคืบหน้ากรณีหน่วยงานของรัฐ (ผู้ถูกร้องเรียน) ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการดำเนินโครงการสรรหาเอกชนเพื่อรับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง รวมถึงแนวทางการดำเนินการของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีหน่วยงานของรัฐมีปัญหาและอุปสรรคที่ไม่อาจดำเนินการตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ 


Create 18 June 2021 | Update 21 June 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 95