ผู้ตรวจฯ ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการของรัฐในการจัดหาและบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้ตรวจฯ ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการของรัฐในการจัดหาและบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางศรีสุดา รักษ์เผ่า เลขานุการประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเมธี มั่นคง
ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน 2 ร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการของรัฐในการจัดหาและบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Create 8 July 2021 | Update 9 July 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 77