ผู้ตรวจฯ มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ

ผู้ตรวจฯ มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2564) ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมร่วมกับนายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน นายทิฆัมพร ยะลา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับฟังบทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง อัตรากำลัง และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ พร้อมมอบแนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐในแต่ละด้านตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ กำหนดไว้


Create 8 July 2021 | Update 9 July 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 81